Giới thiệu
Cơ sở chính
Major Equipment List

Quan điểm bên ngoài của công ty

Quan điểm bên ngoài của công ty

Bên trong khung cảnh của nhà máy

2 Lò Q/T liên hoàn 1 Ton/hr

2 Lò Nor liên hoàn1 Ton/hr

1 ISO liên hoàn 1 Ton/hr

1 Non-oxidation liên hoàn 1 Ton/hr

1 SRA liên hoàn 1 Ton/hr

2 Shot blast 1 Ton/hr

1 magnetic particle detector

PIT Nitride 3 máy 3 Ton/Charge , 2 máy 5 Ton/Charge

   
spacer image