Viện kỹ thuật
Tình trạng Bằng sáng chế
Tình trạng Bằng sáng chế
Năm Sáng chế Nội dung Sáng chế
2017 “Nitơ hóa” - bằng sáng chế ứng dụng số 10-2017 0029948
2016 “Phương pháp nhiệt luyện liên hoàn”- bằng sáng chế ứng dụng số 10-20160033814 , số đăng kí 10-1706162
2016 “Thiết bị nhiệt luyện liên hoàn” - bằng sáng chế ứng dụng số 10-2016 0007350 , số đăng kí 10-1660862
2011 “Phương pháp chế tạo đổ trụ Euroform” -bằng sáng chế ứng dụng 2009-001966, Số đăng kí 10-1077563
  • Euroform cho nấm mốc và phương pháp sản xuất của nó
  • Hệ thống xử lý nhiệt liên tục
  • Phương pháp xử lý nhiệt liên tục
spacer image